Pirkimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios Taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir internetinėje parduotuvėje

www.vejospjovimorobotai.lt (toliau – Parduotuvė) prekes parduodančios UAB „PARKŲ TECHNIKA“ (toliau – Pardavėjas) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę ir kitas su prekių pirkimu-pardavimu Parduotuvėje susijusias nuostatas.

Vadovaudamiesi BDAR – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo taisyklėmis, mes saugome Jūsų asmens duomenis, todėl prašome susipažinti su www.vejospjovimorobotai.lt

Privatumo Taisyklėmis. Šioje privatumo politikoje numatytos pagrindinės Jūsų asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Jums naudojantis www.vejospjovimorobotai.lt siūlomomis paslaugomis.

1.2 Išsami informacija apie prekių Pardavėją pateikiama internetinės Parduotuvės skiltyse „Apie mus“ ir „Kontaktai“.

1.3 Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi internetine Parduotuve: susipažįsta su Parduotuvėje siūlomu prekių asortimentu, vykdo prekių užsakymą, rezervuoja prekę, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, vykdo užsakytų prekių apmokėjimą, priima prekes, skaito bei komentuoja Parduotuvėje esančią informaciją ir/ar atlieka bet kokius kitus veiksmus, susijusius su naudojimusi internetine Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais.

1.4 Prieš pradėdamas naudotis elektronine Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Įsigydamas prekes internetinėje Parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.5 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos neigiamos pasekmės kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su internetinės Parduotuvės taisyklėmis, rekomendacijomis ar pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.

1.6 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo parduotuvėje momento. Jei paskelbus pakeistas Taisykles Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuve, tai reiškia, kad Pirkėjas besąlygiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

1.7 Internetinės parduotuvės prekyba vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1 Prekių pirkimo – pardavimo sutartys (toliau – Sutartys) internetinėje Parduotuvėje sudaromos elektronine forma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir 2001-08-17 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

2.2 Pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje, suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis ir Privatumo politika, paspaudžia mygtuką „Pateikti“. Tokiais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms ar daliai taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.3 Kiekviena elektroniniu būdu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra saugoma internetinės Parduotuvės duomenų bazėje.

2.4 Po prekių pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo Pardavėjas papildomai išsiunčia Pirkėjui automatinį elektroninį pranešimą apie Pirkėjo pateikto užsakymo gavimą, su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis bei suteiktu užsakymo numeriu. Pranešimas Pirkėjui išsiunčiamas Pirkėjo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

2.5 Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

 

3. Prekės ir jų kainos

3.1 Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos internetinėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės pateiktame aprašyme. Pardavėjas neatsako, jei internetinėje Parduotuvėje esamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitiks realios prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ir (ar) nustatymų.

3.2 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neįspėjęs Pirkėjo, keisti prekių pasiūlą elektroninėje Parduotuvėje.

3.3 Kiekvienos parduodamos prekės kaina yra pateikta Eurais ir nurodyta internetinėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės, suformuotame Pirkėjo užsakyme bei Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis.

3.4 Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

3.5 Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis. Už prekių pristatymą taikomi mokesčiai nurodyti šių Taisyklių 6.2/6.3/6.4 punktuose.

3.6 Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių įrengimo mokestis. Už prekių įrengimą taikomi mokesčiai nurodyti šių Taisyklių 7.2 punkte.

3.7 Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

3.8 Jeigu Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas mokėjimas, ir atšaukti užsakymą visais atvejais.

 

4. Asmens duomenų tvarkymas

4.1 Pirkėjui užsakant prekes internetinėje Parduotuvėje, tinkamam užsakymo įvykdymui reikalinga pateikti tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti užsakyme nurodyti duomenys.

4.2 Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi šių Taisyklių 2.4. punkte nurodytais tikslais, prekių pirkimo–pardavimo Sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.

4.3 Pirkėjas pilnai atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą bei prisiima pilną atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias ar galinčias atsirasti Pirkėjui ir/arba tretiesiems asmenims (siuntų pristatymo bendrovei) dėl pateiktų duomenų neteisingumo.

4.4 Pirkėjo asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais: sudaryti Sutartį, apdoroti prekių užsakymus ar rezervacijas, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

4.5 Pirkėjas turi teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą), kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos teisės aktų arba BDAR reglamento, nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

4.6 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina tinkamam Pirkėjo užsakymo įvykdymui. Visais kitais atvejais galioja LR teisės aktuose nustatyta tvarka.

4.7 Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu butų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

 

5. Atsiskaitymas už prekes

5.1 Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jų pristatymą vienu iš šių būdų:

5.1.1 naudodamasis pasirinkta elektroninės bankininkystės sistema;

5.1.2 grynaisiais pinigais arba banko kortele prekių pristatymo metu;

5.1.3 sudarydamas lizingo sutartį;

5.1.4 apmokėjimas Paypal.

5.2 Atsiskaitymui už prekes ir jų pristatymą naudojantis banko paslaugomis, Pirkėjui gali būti taikomi Banko nustatyti komisiniai ir (ar) kiti mokesčiai už atliekamas operacijas.

5.3 Pardavėjas Pirkėjo pateiktą prekių užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą (išskyrus atvejį, kai Pirkėjas pasirinko atsiskaitymo grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu būdą). Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

5.4 Pirkėjas turi apmokėti už prekes ir jų pristatymą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po prekių pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo (išskyrus atvejį, kai Pirkėjas pasirinko atsiskaitymo grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu būdą). Pirkėjui per pirmąsias 2 (dvi) darbo dienas neatlikus mokėjimo, Pirkėjo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu Pirkėjui bus atsiųstas priminimas apie pateiktą prekių užsakymą ir būtinumą jį apmokėti. Pirkėjui neatsiskaičius už prekes ir jų pristatymą per 5 (penkias) darbo dienas po pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė šios Sutarties, ir atitinkamas Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

5.5 Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymo grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu būdą, už Prekes ir jų pristatymą Pirkėjas turi atsiskaityti su Pardavėju kai Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, prieš prekių perdavimą Pirkėjui. Svarbu turėti tikslią grynų pinigų sumą, reikalingą pilnam atsiskaitymui su Pardavėju.

5.6 Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną prekių ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo/ įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

 

6. Pristatymas

6.1 Prekes Pirkėjo sąskaita pristato Pardavėjas.

6.1.1 Pasirinkus “Asmeninį pristatymą” – Pardavėjas arba Pardavėjo paskirtas specialistas – asmeniškai pristato įrenginį nurodytu adresu, pateikia vartojimui ir priežiūrai reikalingas instrukcijas bei atsako į Pirkėjo klausimus (susijusius su įrenginiu).

6.1.2 Pasirinkus “Pristatymą per kurjerį” – Pardavėjo pavedimu, prekes pristato kurjerio paslaugas teikianti įmonė (toliau – Kurjeris).

6.1.3 Pasirinkus “Prekes atsiimti parduotuvėje” – Pardavėjas Prekes siunčia į Jums patogiausią „PARKŲ TECHNIKA“ parduotuvę.

6.1.4 Pasirinkus „Prekes rezervuoti“ – Pardavėjas rezervuotas Prekes laiko sutartoje „PARKŲ TECHINKA“ parduotuvėje. Pirkėjui pasirodžius sutartu laiku – jas parduoda.

6.2 Už prekių pristatymą pasirinkus „Pristatymo per kurjerį“ paslaugą, taikomas žemiau nurodytas Prekių pristatymo mokestis:

6.2.1 Užsakant įrenginių ar prekių iki 50€, taikomas 3€ pristatymo mokestis;

6.2.2 Užsakant įrenginių ar prekių už 50€ ir daugiau, siuntimo išlaidas, pritaikydama nuolaidą gali padengti „PARKŲ TECHNIKA“

6.2.3 Užsakymams į Kuršių Neriją imamas papildomas 20€ už siuntinį mokestis (nepriklausmai nuo užsakymo vertės).

6.3 Už prekių pristatymą į artimiausią „PARKŲ TECHNIKA“ parduotuvę prekių pristatymo mokestis nėra taikomas.

6.4 Už prekių rezervavimą, prekių pristatymo mokestis nėra taikomas.

6.5 Kadangi Jūsų saugumas mums yra labai svarbus, prekės pažymėtos asmeninio pristatymo ikona yra pristatomos tik pasirinkus amsneninį pristatymą arba jas atsiimant parduotuvėje. Tokiu būdu mes individualiai paaiškinsime kaip saugiai naudotis įrenginiu ir būsime užtikrinti, kad įrenginiai bus eksplotuojami tinkamai bei efektyviai.

6.6 Įprastai prekės pristatomos Pirkėjui per 3 darbo dienas (jei mokėjimas yra gaunamas iki 14:00 val). Pirkėjas sutinka, jog išimties tvarka dėl nenumatytų aplinkybių prekių pristatymas gali vėluoti, tačiau, bet kuriuo atveju, prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant susisieks su Pirkėju ir suderins prekių pateikimo terminą. Prekių pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir jų pristatymo paslaugas.

6.7 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes, jei Prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.8 Prekės pristatomos darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio iš anksto su Pirkėju suderintu laiku.

6.9 Jei dėl Pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių šalių sutartu laiku prekių pristatymas ir perdavimas Pirkėjui neįvyko (pvz.: pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, paaiškėjo, kad pristatymo adresas nurodytas klaidingai arba nurodytu adresu nerastas nei Pirkėjas, nei kitas prekes priimantis asmuo ir pan.), Pardavėjas arba jo pavedimu Kurjeris papildomai susisiekia su Pirkėju ir suderina su juo abiem šalims tinkamą naują pristatymo laiką. Už tokį pakartotinį prekių pristatymą Pardavėjas turi teisę pareikalauti iš Pirkėjo sumokėti papildomo pristatymo mokestį. Pirkėjui nepagrįstai nepriėmus prekių ir per jų pakartotinį pristatymą, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė Sutarties, o Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui pastarojo avansu sumokėtus pinigus (jei toks mokėjimas buvo atliktas) per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties atsisakymo, iš grąžinamos sumos išskaitydamas visų vykdytų prekių pristatymo mokesčius. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

6.10 Jeigu dėl pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių šalių sutartu laiku prekių “Asmeninis pristatymas” Pirkėjui neįvyko (pvz.: pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, paaiškėjo, kad pristatymo adresas nurodytas klaidingai arba nurodytu adresu nerastas nei Pirkėjas, nei kitas prekes priimantis asmuo ir pan.) ir Pardavėjas išvyksta nepristatęs prekės – pristatymo suma nėra grąžinama. Prekės atsiėmimui pirkėjas turi susisiekti su “Asmeninį pristatymą” atliekančiu Pardavėju, atvykti į nurodytą “PARKŲ TECHNIKA” parduotuvę ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

6.11 Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, prekės perduodamos Pirkėjui arba kitam asmeniui, Pirkėjo nurodytam užsakymo blanke tik pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

6.12 Pirkėjas, priimdamas užsisakytas prekes, privalo patikrinti siuntos būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Jei Pirkėjas, priimdamas siuntą, pastebi pakuotės pažeidimą, apie tai nedelsiant privalo pranešti siuntą pristačiusiam kurjeriui, paprašyti surašyti pakuotės pažeidimų aktą ir jei yra galimybė, padaryti nuotrauką (atsiųsti ją el. paštu: info@parkutechnika.lt). Priėmus užsakytą prekę ir pasirašius siuntos dokumente be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta laiku ir tvarkingai. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas ir juos buvo galima pastebėti išorinės prekių apžiūros metu. Prekių perdavimo metu užfiksuoti pažeidimai šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais.

6.13 Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) be pastabų pasirašius siuntos pristatymo patvirtinimą (sąskaitą faktūrą, krovinio važtaraštį ar kitą analogišką dokumentą), laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių komplektacija, kiekis ir kokybė atitinka pirkimo–pardavimo Sutarties sąlygas.

6.14 Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekės pristatomos adresu, kurį Pirkėjas nurodė registracijos metu ar prekių užsakymo formoje.

 

7. Vejos pjovimo robotų įrengimas

7.1 Vejos pjovimo robotų instaliavimas vykdomas Kauno ir Vilniaus apskrityse. Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje instaliavimas  vykdomas tik pagal atskirą susitarimą.

7.2 Už vejos pjovimo robotų instaliavimą taikomas Prekių įrengimo mokestis:

7.2.1 Įrengimo darbai yra atliekami suderinus instaliavimo kainą. Standartinė robotų komplektacija pateikta skiltyje „Papildoma informacija“, prekės kortelės puslapyje.

7.3 Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai atsisakyti atlikti įrengimo darbus, jeigu:

7.3.1 Jaučia grėsmę atvykus į įrengimo vietą ir grėsmė nėra pašalinama;

7.3.2 Atvykus yra akivaizdu, kad sklypas yra neparuoštas vejos pjovimo roboto instaliavimo darbams;

7.4 Pirkėjas turi teisę atsisakyti Paslaugos iki sutartos įrengimo datos likus ne mažiau nei 3 darbo dienoms. Tokiu atveju Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju elektroniniu paštu, arba kontaktuose nurodytu telefonu ir pateikti atšaukimui reikalingus duomenis.

 

8. Teisė atšaukti sutartį

8.1 Pirkėjas turi teisę, nurodydamas priežastį, atsisakyti elektroninėje Parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo–pardavimo Sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos. Raštiškas Pirkėjo pranešimas apie Sutarties atsisakymą turi būti pateiktas registruotu laišku arba elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu: info@parkutechnika.lt ir informuoti Pardavėją kontaktuose nurodytu telefonu.

8.2 Pirkėjas gali pasinaudoti šių Taisyklių 8.1. punkte nurodyta savo teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo Sutarties tik tuo atveju, jei grąžinama prekė atitinka šiuos reikalavimus:

8.2.1 prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės bei apsauginės plėvelės ir kt.);

8.2.2 prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;

8.2.3 grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

8.2.4 grąžinama/keičiama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta.

8.3 Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti (kurjeriu, paštu ar įteikiant asmeniškai) Pardavėjui tuo pačiu adresu iš kurio buvo atsiųsta ar atvežta prekė.

 

„Parkų technika“ Kaunas

Raudondvario pl. 76, LT-47182, Kaunas

„Parkų technika“ Vilnius

Vytenio g. 14, LT-03229, Vilnius

 

8.4 Kartu su grąžinama preke Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui užpildytą prašymo formą dėl prekės grąžinimo/keitimo (jame nurodydamas grąžinamą prekę ir savo banko sąskaitą, į kurią turi būti pervesti pinigai už grąžinamą prekę) bei pirkimą internetinėje Parduotuvėje įrodantį dokumentą (PVM sąskaitą – faktūrą).

8.5 Pardavėjas, gavęs šių Taisyklių 8.1. punkte nurodytą raštišką Pirkėjo pranešimą apie prekių pirkimo–pardavimo Sutarties atsisakymą, per 10 (dešimt) darbo dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus (prekių pristatymo mokestis negrąžinamas), su sąlyga, kad grąžinamos prekės atitiko šių Taisyklių 8.2. punkte nurodytus reikalavimus.

8.6 Praėjus daugiau kaip 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, kokybiškų prekių grąžinimui (keitimui) taikomos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos “Daiktų grąžinimo ir keitimo Taisyklės“ bei šių Taisyklių 8.2. – 8.5. punktuose įtvirtintos nuostatos.

8.7 Pirkėjo teises, kai jam parduodamos netinkamos kokybės prekės, nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos “Daiktų grąžinimo ir keitimo Taisyklės“, papildomai atsižvelgiant į šių Taisyklių 8.3. – 8.5. punktuose įtvirtintas nuostatas.

 

9. Prekės keitimas

9.1 Internetu pirkta prekė gali būti keičiama į kitą (tos pačios vertės prekę) arba į brangesnę (su Pirkėjo priemoka).

9.2 Prekės keitimo atveju Pirkėjas privalo laikytis 8 Taisyklėje pateiktų sutarties nutraukimo sąlygų ir sudaryti naują Sutartį su Pardavėju.

9.3 Pardavėjas turi teisę vienašališkai atsisakyti kokybiškos prekės keitimo, jei turi įtarimų, kad buvo pažeistas 8.2 punktas arba numano, kad norimas keitimas yra nesąžiningas.

 

10. Baigiamosios nuostatos

10.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti ir (ar) kenkia internetiinės Parduotuvės sklandžiam darbui ir (ar) stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, apriboti arba sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetinės Parduotuvės paslaugomis.

10.2 Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

10.3 Pardavėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus Pirkėjui siunčia jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

10.4 Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, pateikiama internetinės Parduotuvės tinklapyje (įskaitant, bet neapsiribojant šiomis Taisyklėmis, prekių Pristatymo, Apmokėjimo ir Grąžinimo aprašymais, informacija apie Pardavėją, siūlomų įsigyti prekių bei jų savybių aprašymais ir t.t.) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

10.5 Pirkėjas visus bet kokio pobūdžio skundus ar užklausas siunčia elektroniniu paštu pagalba@parkutechnika.lt Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją jo veiklos adresu, nurodytu kontaktų skiltyje.

10.6 Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytai prekių pirkimo – pardavimo Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.7 Visi Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, kilę dėl prekių pirkimo – pardavimo Sutarties ar su ja kitaip susiję, sprendžiami šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Atnaujinta 2020 m. gruodžio 22 d.